menu

Program CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze

 

 

  • Ogólne informacje o projekcie

W 2022 roku ruszyła III edycja program Czyste Powietrze, którego celem jest likwidacje tzw. kopciuchów i zachęcenie właścicieli budynków do termomodernizacji. Od uruchomienia programu Czyste Powietrze złożono ponad 411 tys. wniosków na kwotę dofinansowania 7,07 mld zł.

Uwaga!: Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2027

Najważniejsze zmiany, które obowiązują w III części programu Czyste Powietrze, czyli od 25 stycznia 2022 to:

  • uwzględnienie możliwości finansowania z Czystego Powietrza, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
  • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu Czyste Powietrze,
  • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Wazne: Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

 

  • Kto może otrzymać dofinansowanie?

Program przeznaczony jest dla 4 grup beneficjentów:

  • Pierwsza grupa to wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, a ich kwota dochodu deklarowana będzie przez oświadczenie wnioskodawcy. Maksymalny roczny dochód w tej grupie beneficjentów to 100 000 zł.
  • Druga grupa obejmie wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego dofinansowania w wysokości do 60 % wartości inwestycji. Gospodarstwa domowe osiągające dochód netto na osobę do 1400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe) mogą liczyć na dofinansowanie do 32 tys. zł. Kwota dochodu będzie musiała być potwierdzona przez miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej.
  • Do trzeciej grupy należą wnioskodawcy uprawnieni do otrzymywania świadczeń z tytułu pomocy społecznej w ramach programu Stop Smog realizowanego we współpracy z gminami. Ci beneficjenci mogą uzyskać do 100% finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji domu jednorodzinnego w limicie do 53 tys. zł.
  • Czwarta to osoby o najniższych dochodach. Miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

 

  • Jaką wysokość dofinansowania mogę otrzymać?

Obecnie w Czystym Powietrzu obowiązują 2 części programu:

  • pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
  • druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia 2022 osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90% wsparcia. Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 000 zł. Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

 

  • Co podlega dofinansowaniu?

Program Czyste Powietrze w tej chwili podzielony jest na dwie części. Można składać wnioski o dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:

I. Część pierwsza programu Czyste Powietrze przeznaczona jest dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli są to osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 100 000 zł. Formy dofinansowania: dotacja lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Opcja 1 – dofinansowanie w kwocie do 30 tys. zł można otrzymać na demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo można wykonać następujące przedsięwzięcia (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota w wysokości 30 tys. zł przysługuje tylko tym, którzy zainwestują w fotowoltaikę. Dla pozostałych maksymalny pułap dotacji wynosi 25 tys. zł.

Opcja 2 – dofinansowanie w kwocie do 32 tys. zł można otrzymać na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane:

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota w wysokości 25 tys. zł przysługuje tylko tym, którzy zainwestują w mikroinstalację fotowoltaiczną. Bez niej dofinansowanie nie może przekroczyć 20 tys. zł.

Opcja 3 – kwota maksymalnej dotacji to 10 tys. zł bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale realizujemy któreś z następujących przedsięwzięć lub nawet wszystkie:

zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

II. Część druga programu Czyste Powietrze przeznaczona jest dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w wysokości maksymalnie 32-37 tys. zł. Beneficjentami tej części programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Formy dofinansowania to dotacja; pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów; dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 


Rys.: Lista maksymalnych dotacji dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych do programu.
Źródło: 
https://czystepowietrze.gov.pl/

Poniżej można skorzystać z kalkulatora dotacji, które pozwoli zobrazować wysokość dofinasowania dla danego przedsięwzięcia.

Kalkulator dotacji do programu Czyste Powietrze: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/?fbclid=IwAR03sHas_EsBo6wpSg_6-ANq75x1d2GWDRWVbKjxae-8_dPRDxIYxSOVr5k

Zielona lista programu Czyste Powietrze to lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest wdrażana od 15 maja 2020 roku. Nowe narzędzie ma zaoszczędzić czas zainteresowanych i przyspieszyć weryfikację wniosków w programie. Pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością są dodatkowe segmenty, jak: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. Baza powstaje w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce. Katalog ZUM powstaje na bazie już funkcjonującej strony czyste-urzadzenia.ios.edu.pl, a jego treści są zgodne z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Katalog będzie aktualizowany aż do końca trwania programu w roku 2029.

 

  • Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek i zdobyć dofinansowanie?