menu

Program Moje Ciepło 2022

Polska, jako jeden z pierwszych krajów UE, wsparła wprowadzenie standardu ZEB (budynki zeroemisyjne) w nowych budynkach jednorodzinnych specjalnym programem dopłat – „Moje Ciepło”.

Program „Moje ciepło” został uruchomiony w kwietniu 2022 roku przez NFOŚiGW, a jego celem jest promowanie wykorzystywania pomp ciepła o wysokiej efektywności energetycznej w nowo powstałych budynkach o niskich kosztach eksploatacyjnych.

Program pozwala na uzyskanie dofinansowania dla pomp ciepła gruntowych, powietrze/woda oraz powietrze/powietrze. Urządzenia, które mogą być przedmiotem dotacji, muszą spełnić określone wymagania techniczne.

Do 31 grudnia 2026 r. dotacje mają otrzymać wszyscy chętni, którzy spełnią wymagania programu i złożą poprawnie wypełniony wniosek (pod warunkiem dostępności środków). W przypadków beneficjentów posiadających Kartę Dużej Rodziny intensywność (ale nie kwota!) wsparcia jest większa.

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których dopuszcza się:

 • wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;
 • albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej (nieprzekraczającej jednak 20 proc. jego powierzchni).

Co ważne, przez nowy budynek mieszkalny w tym rządowym programie rozumie się taki, w przypadku którego, na dzień składania wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane;
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

Wymagania Programu:

 • wnioskodawca zamontował i odebrał nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. nową, tj. wyprodukowaną maks. 24 miesiące przed zakupem, pompę ciepła powietrze/powietrze, powietrze/woda lub grunt/ woda na cele grzewcze lub dwufunkcyjną pompę ciepła – program nie dotyczy urządzeń przeznaczonych wyłącznie do produkcji c.w.u.;
 • zamontowana pompa współpracuje z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (≤ 35°C) w przypadku pompy, której górnym źródłem jest woda;
 • budynek posiada wskaźnik Ep maks. 63 kWh/(m2 · rok) w 2022 roku, a w kolejnych latach kalendarzowych maks. 55 kWh/(m2 · rok);
 • w przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego, konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania;
 • beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu “Moje Ciepło” na jego rachunek bankowy;
 • pompa ciepła może współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi w układzie hybrydowym, jednak dodatkowe źródło ciepła nie może być zasilane paliwem stałym. Wyjątkiem będzie kominek służący do celów rekreacyjnych.

Dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła;

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków można uzyskać dotację maks. 7 tyś. zł dla powietrznych pomp ciepła oraz 21 tyś zł dla gruntowych, przy czym kwota nie jest wyższa  niż 30% kosztów kwalifikowanych, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) niż 45% kosztów kwalifikowanych. W programie „Moje Ciepło” kosztami kwalifikowanymi są: zakup i montaż pompy ciepła, osprzętu do instalacji z pompą ciepła, a także zbiornika akumulacyjnego, buforowego i zbiornika ciepłej wody z osprzętem.

Istnieje możliwość łączenia programów dofinasowania jak np. Moje Ciepło oraz Mój Prąd 4.0 pod warunkiem, że nie zostały zdublowane wnioski o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych (tych samych urządzeń i elementów instalacji).

Urządzenia podlegające dofinansowaniu- charakterystyka:

Gruntowe pompy ciepła ( typu solanka/woda, woda/woda)

Wymagania: Klasa efektywności energetycznej gruntowej pompy ciepła ma wynosić min. A++ (lub A+++) dla temperatury zasilania 55°C. Pomimo tak sformułowanego kryterium pompa ciepła ma współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35°C).

Ważne!: Kosztem kwalifikowanym jest tu także dokumentacja geologiczna – można na nią uzyskać dotację w wysokości 5% jej wartości.

Pompa ciepła powietrze/woda:

Wymagania: Urządzenia muszą spełnić wymogi rozporządzeń odnoszących się do etykiet efektywności energetycznej i cechować się klasą efektywności energetycznej min. A++ dla temperatury zasilania 55°C. Pompa ciepła powietrze/woda ma współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym. W regulaminie programu określono, że jest to ogrzewanie, dla którego temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35°C, a jako przykład takiego rozwiązania podano ogrzewanie płaszczyznowe.

Pompa ciepła powietrze/powietrze:

Wymagania: Klasa energetyczna dla ogrzewania w przypadku klimatu umiarkowanego musi wynosić co najmniej A+ (w klimacie umiarkowanym).

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło:

1. Dokumenty związane z budynkiem lub pompą ciepła:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku (dla domu w budowie) lub świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane przez osobę uprawnioną;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • protokół odbioru urządzenia na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu programu;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli dotyczy);
 • dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła (jeśli dotyczy).

2. Pozostałe dokumenty:

 • imienne (na wnioskodawcę) faktury wraz z potwierdzeniem dokonania płatności lub faktury wraz z oświadczeniem dotyczącym nabywcy – w sytuacji, gdy urządzenie kupował ktoś inny niż wnioskodawca, np. instalator;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód współwłaścicieli (jeśli dotyczy);
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy);
 • kopia Karty Dużej Rodziny (dla posiadaczy).

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.mojecieplo.gov.pl/#about-program

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami uzupełniając poniższy formularz
wyślij zapytanie